^ TOP BACK

Handelsvoorwaarden

 

             Handelsvoorwaarden WiZe Sound & Light Support 2014

 

Artikel 1: Algemeen

 

WiZe Sound & Light Support levert haar diensten conform de hieronder genoemde voorwaarden:

 

 Artikel 2: Toepasselijkheid der voorwaarden:

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes aan derden gedaan, alle verhuur -en verkoopovereenkomsten door WiZe Sound & Light Support, verder te noemen opdrachtnemer, met derden overeengekomen, alsmede op alle overeenkomsten met betrekking tot de uitvoer van werkzaamheden, aanneming van werk daaronder begrepen, door opdrachtnemer met derden. Wijzigingen in enige overeenkomst tussen opdrachtnemer met derden aangegaan en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen. Indien de opdrachtgever eveneens Algemene Voorwaarden voert, zijn deze voor ons niet bindend, voor zover deze afwijken van onze voorwaarden, behoudens schriftelijke instemming onzerzijds, met door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen.

 

 Artikel 3: Overeenkomst:

 

Mondelinge overeenkomsten gelden slechts als deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Ook op deze overeenkomsten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. In principe worden door de opdrachtgever gesloten overeenkomsten van koop, huur en/of aanneming van werk eerst van kracht door onze schriftelijke bevestiging. Indien een factuur door opdrachtnemer is gestuurd, wordt de overeenkomst geacht te zijn gesloten. De opdrachtgever dient deze factuur binnen de aangegeven termijn vooraf te betalen, vind betaling bij levering of achteraf plaats dan dient de opdrachtgever een getekend exemplaar retour te zenden. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van personeel binden opdrachtnemer niet, voor zover zij niet schriftelijk door het betreffende personeel (indien daartoe bevoegd) of door de opdrachtgever zelf zijn bevestigd. Iedere overeenkomst door of met opdrachtnemer gesloten is van rechtswege ontbonden, zonder dat daartoe enige nadere opzegging is verricht, met de gezondheid van de opdrachtgever tot vergoeding van alle door de opdrachtnemer geleden schade, kosten en interesten, indien opdrachtgever:

 

 A. Overlijdt of tot liquidatie van zijn bedrijf of zaken besluit.

 

B. Surseance van betaling bekomt of diens faillissement wordt aangevraagd dan wel uitgesproken.

 

C. Onder curatele mocht worden gesteld.

 

D. Beslag wordt gelegd op zijn roerende en/of onroerende zaken.

 

E. Bij het aangaan van de overeenkomst enige onjuiste of onvolledige opgaven heeft gedaan of enige aan hem onbekenden reden heeft verzwegen, voor zover die onjuistheden, onvolledigheden of verzwijgingen van dien aard zijn dat opdrachtnemer de overeenkomst niet of niet op dezelfde wijze zou hebben gesloten als de ware stand van zaken gekend zou zijn. Onverminderd andere wettelijke toekomende rechten in deze.

 

 

 

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht

 

4.1 De opdrachtnemer verbindt zich jegens de opdrachtgever de zaken te leveren conform omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de offerte dan wel de verhuur- of koopovereenkomst aangegeven.

 

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

4.3 De opdrachtgever verschaft alle verdere noodzakelijke medewerking en benodigde gegevens, ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Indien de verstrekking van gegevens, ofwel de noodzakelijke medewerking van de opdrachtgever, niet naar behoren plaatsvindt, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om de voorbereidingen dan wel de uitvoering van de opdracht te staken. De geleden schade,voortkomend uit het staken van de werkzaamheden, zal worden vergoed door de opdrachtgever.

 

4.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst vergunningen of ontheffingen nodig zijn, dient opdrachtgever hier voor te zorgen. Indien de uitvoering van de opdracht geen (gedeeltelijke) doorgang kan vinden vanwege het ontbreken van de benodigde vergunningen of ontheffingen, blijft de betalingsverplichting zoals overeengekomen in de overeenkomst ongewijzigd bestaan. Opdrachtgever zal derhalve de totale reserveringswaarde ten allen tijde voldoen.

 

4.5 Voor het geval dat de opdrachtnemer zijn diensten in kader van een geluidsversterking aanbiedt aanvaardt hij geen enkele aansprakelijkheid aangaande de geluidskwaliteit van de aangeleverde geluidsdragers, dan wel de kwaliteit van de optredende artiesten, die op de geluidsinstallatie van opdrachtnemer worden afgespeeld dan wel over de geluidsinstallatie van opdrachtnemer worden versterkt. Opdrachtgever kan generlei aanspraak maken op schadevergoeding bij het niet goed functioneren van de apparatuur.

 

4.6 Bij levering, op en –afbouw dient de opdrachtgever steeds aanwezig te zijn op de locatie waar het gehuurde geleverd moet worden.

 

4.7 Opdrachtnemer moet onmiddellijk de opdracht kunnen uitvoeren bij aankomst tot vlakbij de plaats zonder enige obstakels (modder, wagens, etc.) Opdrachtgever dient de plaats waar het gehuurde moet komen te staan kennen op het moment dat opdrachtnemer de materialen levert en/of opbouwt. Indien de gehuurde materialen / producten geïnstalleerd zijn is verplaatsen niet meer mogelijk.

 

4.8 Indien het gehuurde moet worden gevoed met spanning, dient de huurder spanning te voorzien tot op de locatie waar deze geplaatst moetworden.

 

4.9 Bij het gebrek van het nakomen van al deze vereisten, zullen extra kosten worden doorberekend.

 

 

 

Artikel 5: Tariefbepalingen

 

Tenzij in tarieflijsten, aanbiedingen of in enige vorm boekingsbevestiging anders is vermeld, zijn de door WiZer Sound - Light Support opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen welke zijn verschuldigd in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

 

 Artikel 6: Betaling

 

Opdrachtgever verplicht zich tot het betalen van het overeengekomen bedrag en eventueel een borgsom. Betaling dient zonder enige (niet vermelde) korting of verrekening voor de desbetreffende datum contant of per bankrekening overgemaakt te worden binnen de aangegeven termijn op de factuur, of contant, bij levering voor aanvang van de boeking/ optreden, plaats te vinden. Indien de betaling niet ontvangen is, is de opdrachtgever in verzuim. WiZe Sound & Light Support heeft, onverminderd haar overige rechten, het recht vanaf het moment van overschrijding van de genoemde termijn (met een marge van 2 werkdagen), zonder nadere ingebrekestelling aan de opdrachtgever, alle zaken van de incasso en de bewaring van haar rechten gemaakte kosten in rekening te brengen vermeerderd met 15% over het openstaande bedrag met een minimum van €50,00. Kosten van juridische bijstand, alsmede extra kosten gemaakt door WiZe Sound & Light Support, onder andere betreffende, administratieve opslag, juridische adviezen, incasso en overige zullen rechtstreeks ten laste van de opdrachtgever worden gebracht. Eveneens zal er 10% rente over de verschuldigde som in rekening worden gebracht. WiZe Sound & Light Support behoud zich het recht voor, geen boekingen meer te accepteren van de opdrachtgever totdat de betaling conform is ontvangen.

 

Artikel 7: Verhuur

 

7.1 Opdrachtnemer is gedurende de uitvoering van de opdracht niet verantwoordelijk voor beschadigingen of vermissing van persoonlijke eigendommen van de aanwezige personen en deelnemers. Tevens is opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel van de aanwezige personen of deelnemers.

 

7.2. De verhuurde objecten blijven eigendom van de opdrachtnemer en mogen zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet worden onderverhuurd, wederverhuurde of uitgeleend.

 

7.3 In geval van verhuur zonder personeel van opdrachtnemer is de opdrachtgever gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikneming of installatie te inspecteren op gebreken en / of beschadigingen. Eventuele beschadigingen dienen terstond aan opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden, voorafgaand aan de ingebruikneming van het verhuurde door de opdrachtgever. Ook dient het verhuurde grondig verankerd / vastgezet te zijn door de opdrachtgever. De opdrachtgever dient zelf voor volwassen toezicht te zorgen, die schade en letsel aan materialen en personen voorkomt.

 

7.4 De opdrachtgever is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd. De Opdrachtgever dient het verhuurde tevens zorgvuldig te gebruiken en te bewaken.

 

De opdrachtgever dient de gebruiksaanwijzing en handleiding zoals opgenomen in het logboek van het verhuurde in acht te nemen. De opdrachtgever verklaart gebruiksvoorschriften,veiligheidsvoorschriften en de spelregels van elk gehuurd object te kennen op het moment dat de materialen afgehaald of geleverd en/of opgebouwd worden. Verkeerd gebruik van het verhuurde kan schade veroorzaken aan derden en materialen. Het verhuurde dient aan de opdrachtnemer in dezelfde staat als waarin het verhuurde ontvangen is terug te worden gegeven.

 

7.5 Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer geen bewerkingen worden verricht, zoals schilderen, belettering, zagen, lassen enzovoort. Indien huurder zonder schriftelijke toestemming bewerkingen op het verhuurde verricht, wordt de opdrachtgever de kosten van schade in rekening gebracht. Opdrachtgever zal deze kosten direct voldoen. Indien door de bewerkingen of veranderingen het verhuurde niet of niet volledig functioneert, kan opdrachtgever geen aanspraak maken op reductie van de huursom.

 

7.6 Indien het verhuurde voor één dag is verhuurd dient huurder het verhuurde op dezelfde dag terug te brengen tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij langer gebruik dan de overeengekomen termijn worden extra huurkosten in rekening gebracht. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van opdrachtnemer de huurtermijn te verlengen.

 

7.7 Indien zich weersomstandigheden voordoen, waarin het gebruik van het verhuurde voor de gebruiker en eventuele begeleiders of verzorgers, niet naar behoren mogelijk is, heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en kan opdrachtnemer nimmer aansprakelijk worden gesteld voor door de opdrachtgever eventueel geleden schade. De betalingsverplichting van opdrachtgever blijft ongewijzigd, ongeacht de weersomstandigheden gedurende de huurperiode.

 

 Artikel 8: Weigering en ontbinding van een opdracht

 

8.1 WiZe Sound & Light Support behoudt zich het recht om een boeking te weigeren cq te ontbinden, zonder opgave van enige geldige redenen. Dit alles binnen een bepaalde termijn van 48 uur na acceptatie van de opdracht.

 

8.2 Indien een opdrachtgever een boeking wenst te annuleren dient opdrachtgever dit schriftelijk kenbaar te maken en rekening te houden met eventuele annuleringskosten. Deze kosten zijn, afhankelijk van de termijn waarin deze annulering word gedaan, respectievelijk:

 

-Binnen 48 uur na plaatsing van de opdracht, geen verdere kosten. In de opdrachtgever na genoemd

 

 tijdbestek en toch 21 dagen voor de uitvoeringsdatum de opdracht wenst te annuleren dan is deze  verplicht 25% over het totale bedrag van de opdracht (verminderd met de omzetbelasting) te betalen met een minimum van €100,00.

 

-Mocht de opdrachtgever later dan de genoemde dagen de boeking annuleren dan is deze het totale bedrag van deze boeking (verminderd met de omzetbelasting) te betalen. Hierbij verwijzen we naar Artikel 3 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

 

 

 

 

 

 

 

Hierop is 1 uitzonderingen mogelijk:

 

-Indien de opdrachtgever een dringende geldende reden ter kennis geeft welke door

 

 WiZe Sound & Light Support zondermeer geaccepteerd word, dan kan Wize Sound & Light Support  afzien van enige vorm van vordering cq een andere vergoeding voor gemaakte kosten.

 

8.4 Mocht een optreden worden onderbroken cq stopgezet door toedoen van de opdrachtgever wegens het ontbreken van vergunningen of andere toestemmingen van derden, o.a. ook betalingen van buma/stemra-rechten waar de opdrachtgever altijd verantwoordelijk voor is, dan dient de opdrachtgever onverwijld het totaalbedrag van de boekingsopdracht vermeerderd met 25% te betalen. Hierbij verwijzend naar Artikel 3 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden. Dit is ter vergoeding van eventuele schade welke WiZe Sound & Light Support door deze handelingen kan oplopen.

 

8.5 Bij het niet afhalen van het gehuurde of het niet aanwezig zijn bij levering, wordt er niet geleverd, maar wel gefactureerd alsof er geleverd is.

 

 Artikel 9: Prijsaanpassing

 

WiZe Sound & Light Support behoudt zich het recht voor, om tarieven tussentijds te wijzigen.

 

 De opdrachtgever heeft, voor reeds geplaatste boekingen, het recht om deze alsnog 3 dagen na bekendmaking van deze verandering te ontbinden.

 

 

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 

 

 

10.1 Het gebruik van het verhuurde geschied geheel op eigen risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor alle schade die derden op zouden kunnen lopen i.v.m. de gehuurde materialen. WiZe Sound & Light Support is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele ongevallen die zich zouden kunnen voordoen voor, tijdens en na de huurperiode.

 

WiZe Sound & Light Support is enkel aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade aan personen en andere zaken dan het verhuurde, voor zover deze schade is veroorzaakt het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer, of door opdrachtnemer ingeschakelde derden en deze schade een gevolg is door eigenhandig handelen van genoemde derden. Lichamelijk letsel zal rechtstreeks aan deze derden ten laste worden gelegd.

 

10.2 Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in het geval van opzet of grove schuld en behoudens het hierboven in artikel 9.1 bepaalde, is opdrachtnemer niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel aan de zijde van opdrachtgever als bij derden. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van eventuele vorderingen van derden.

 

10.3 Indien opdrachtnemer ingevolge voorafgaande gehouden is de schade die huurder lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering en de dor de verzekering gedane uitkering. Voor andere dan in de voorafgaande artikelen bedoelde schade is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

 

10.4 De rechtsvordering tot schadevergoeding van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van een jaar, nadat de huurder bekend is geraakt met de schade of daarmee bekend geraakt had kunnen zijn.

 

10.5 In geval van beschadiging of vermissing van het verhuurde of een gedeelte daarvan, is opdrachtgever aansprakelijk voor de daarmee verband houdende schade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet.

 

 10.6 De opdrachtgever of vertegenwoordiger van opdrachtgever verklaart door ondertekening van het contract/overeenkomst verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor alle lichamelijke en materiële schade aan eventuele installaties en eigendommen van WiZe Sound & Light Support en diens personeel gedurende het verblijf van de apparatuur op de betreffende plaats, voor zover dit letsel of deze schade:

 

- is veroorzaakt door de opdrachtgever, de eigenaar cq personeel van deze locatie en persoon.

 

- Is veroorzaakt door bezoekers van de locatie.

 

- Is veroorzaakt door materiaal van de eigenaar welk ondeugdelijk blijkt te zijn (o.a. tenten, podia, stroomvoorzieningen) en waardoor duidelijk de geleden schade hierop te herleiden is.

 

Schadevergoeding betekent altijd, minimaal, vergoeding op basis van nieuwwaarde, binnen 2 weken. Heeft schadevergoeding niet binnen 2 weken plaatsgevonden, behouden wij ons het recht voor om inkomstenderving te berekenen.

 

10.7 Ontstaat er schade door weersomstandigheden dan is de eigenaar hier niet voor aansprakelijk, behoudens als er eventuele voorzieningen wel of niet kunnen worden getroffen om deze schade te voorkomen cq te beperken. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een deugdelijke verankering van het verhuurde. Bij storm, zware wind of windstoten dient het verhuurde direct afgebroken te worden.

 

 Artikel 11: Claims

 

11.1 Indien een opdrachtgever na uitvoering van een boekingsopdracht niet tevreden is, dan kan deze, schriftelijk binnen 5 werkdagen een klacht indienen bij het management van WiZe Sound & Light Support.

 

 Indien de klacht gegrond is zal WiZe Sound & Light Support een deel van de betaling restitueren. Claims kunnen alleen maar worden ingediend nadat de betaling hiervoor ontvangen is en alsmede dat aan alle artikelen van deze Algemene Voorwaarden is voldaan.

 

 

 

11.2 Indien er door WiZe Sound & Light Support derden worden ingehuurd voor het uitvoeren van een opdracht dan zijn eventuele claims tussen de opdrachtgever en de leverancier wederzijds te vorderen buiten WiZe Sound & Light Support om.

 

WiZe Sound & Light Support accepteert hiervoor geen enkele claim.

 

 

 

 

 

Artikel 12: Toepasselijk recht

 

Deze Algemene Voorwaarden en overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Ten aanzien van alle geschillen zijn de competente rechten in Nederland bij uitsluiting bevoegd. Voor opdrachten in het buitenland verwijzen wij naar hetzelfde recht.